1
 

Ondersteuning en zorg

Passend onderwijs op de Shri Vishnu School

Passend onderwijs gaat over kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen en effectieveondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben. Passend onderwijs streeft geen volledige inclusie na. Hoe goed het onderwijs ook is, er zijn altijd leerlingen die dusdanig specifieke en intensieve
begeleiding nodig hebben dat ons regulier onderwijs hier niet aan tegemoet kan komen. Passend onderwijs betekent een passende plek voor ieder kind, zo thuisnabij mogelijk. Hiermee werken en leren alle leerlingen op het eigen niveau en wordt er gekeken naar de onderwijsbehoefte van het individuele kind. 

 

Op de SVS hebben we zicht op de langjarige ontwikkeling van elke leerling waardoor elke leerling uitstroomt op het voor hem of haar hoogst haalbare uitstroomperspectief.

 

Ontwikkelperspectief

Voor leerlingen die extra ondersteuning en een ander leerstofaanbod nodig hebben, maken we een ontwikkelperspectief.  De inhoud hiervan is gericht op de bevorderende en belemmerende factoren in het leren, het einddoel binnen het onderwijs, de tussendoelen en de evaluatie- en bijstellingsmomenten. Het ontwikkelperspectief wordt vaker intern besproken en in overleg met ouders uitgevoerd.

 

Zorgplicht

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij, ondanks alle verrichte inspanningen, een kind niet kunnen voorzien in de specifieke behoefte. Schoolbesturen hebben zorgplicht. Zorgplicht betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die zich bij ons aanmeldt, een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Indien het nodig is, moeten wij kijken naar andere mogelijkheden, waarbij het uitgangspunt is dat wij het beste voor het kind willen. Er kan zo bijvoorbeeld gekeken worden naar een andere school waar er wel in de behoefte van het kind kan worden voldaan. 

Voor informatie over plaatsing op speciaal (basis) onderwijs verwijzen wij naar de website van ons samenwerkingsverband SPPOH (www.sppoh.nl).