1
 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)
De Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) heeft voor alle onder deze stichting ressorterende scholen een "Reglement voor de Medezeggenschapsraad." Dit reglement is, indien gewenst, opvraagbaar bij de directie van de school.
Aan de school is een Medezeggenschapsraad verbonden, die rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel wordt gekozen. Een lid van MR heeft zitting voor een periode van twee jaren. Na deze zittingsperiode treedt een lid af en is terstond herkiesbaar.

Samen met de MR wordt er constructief gewerkt aan kwalitatief goed onderwijs rekening!

Medezeggenschap en ouderraad

De school heeft twee officiële organen waarin ouders op structurele wijze, op verschillende vlakken en vanuit verschillende invalshoeken zich bezighouden met de school. Dit zijn de Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR).

 

Medezeggenschapsraad:

Aan elke school is volgens de wet een MR verbonden. De MR is ingesteld ten behoeve van het overleg tussen de diverse geledingen (directie, leerkrachten, ouders en via deze de leerlingen) van de school. Het gaat de MR om het totale reilen en zeilen in de school. Een belangrijke taak van de MR is een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen.

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:

- Vertegenwoordigers van de ouders;

- Vertegenwoordigers van het onderwijzende personeel.

 

De MR bestaat uit tien leden: vijf ouders, die worden gekozen door de ouders en vijf leerkrachten, die worden gekozen door de leerkrachten van de school. Namens het bestuur is de directie van de school aanwezig op de MR-vergadering.

 

De MR vergadert minstens zesmaal per jaar. De MR-vergaderingen zijn in beginsel openbaar en worden aangekondigd op de schoolkalender op de website. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs en in het reglement.

 

De MR heeft twee soorten rechten:

 • Instemming - en adviesrecht.
 • Recht op informatie, overleg en initiatief.

In de wet is vastgelegd welke zaken om instemming vragen en welke zaken eerst moeten worden voorgelegd ter advies. Hierin maakt de wetgever een onderscheid in zaken die de gehele MR aangaan en zaken die uitsluitend betrekking hebben op een van de geledingen.

 

De ouders van de oudergeleding worden voor drie jaar gekozen. Zij kunnen zich, indien zij dat willen, herkiesbaar stellen na die drie jaar. Indien er een vacature is voor de medezeggenschapsraad, zult u per brief op de hoogte worden gesteld. De MR stelt het zeer op prijs, dat iedere ouder die dat wenst zich tot een van de MR - leden kan wenden voor informatie of opmerkingen. Dit kan ook via e-mail: MR1@shrivishnu.nl.

 

De notulen van de vergaderingen zullen na goedkeuring worden gepubliceerd op de website van de school.

 

Notulen MR-vergaderingen:

 

Schooljaar 2021 -2022:

 

21 april 2022

 

3 februari 2022

 

17 november 2021

 

Schooljaar 2020-2021:

 

29 juni 2021

 

23 maart 2021

 

30 januari 2020

 

       

Oudergeleding MR:

 • Seema Dhingra (voorzitter)
 • Sandhia Badloe (secretaris)
 • Kiran Ramdas
 • Nathalie Nandkoemarsing
 • Vidjay Ramgolam

 

 Personeelsgeleding MR:

 • Carmen Ramdas (leerkracht)
 • Janice Sewnaik (leerkracht)
 • Gaitrie Parmessar (leerkracht)
 • Rosa Kamta - Chirmotie (leerkracht)
 • Sawieta Maniram (IB-er)

MR - Vacature:

MR-kandidaat vacante plek

Beste ouders,

 

Binnen de MR is er een vacante plek ontstaan door het verstrijken van de zittingsperiode van een huidige MR-lid. Ouders kunnen zich aanmelden om zich kandidaat te stellen. Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid.

De MR heeft een belangrijke rol in advies geven en in sommige gevallen instemmen op beleidsniveau. De oudergeleding van de MR vertegenwoordigd niet alleen de ouders en de leerlingen van de school, maar werkt samen met de school aan o.a. kwalitatief goed onderwijs en de veiligheid van leerlingen en schoolpersoneel.

 

Bent u kritisch en tegelijkertijd meedenkend, vindt u het belangrijk om het onderwijsniveau van de Shri Vishnu School samen met de school te verbeteren en bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich kandidaat stellen.

U kunt dit uiterlijk tot en met maandag 22 augustus 2022 kenbaar maken door een motivatie met vermelding van naam en voornaam te mailen naar mr1@shrivishnu.nl.

Bij de kandidaatstelling is een motivatie vereist. Bij meerdere geïnteresseerden zal er een verkiezing gehouden worden, waarbij alle ouders van de school een nieuwe MR-lid kiezen. De motivaties van de kandidaten worden gedeeld met alle ouders.

 

Met vriendelijke groet, Medezeggenschapsraad SVS