1
 

Passend onderwijs

De school is gericht op passend onderwijs, dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de school.
Leerlingen die uitvallen binnen de basisondersteuning van onze school zijn in het zicht van de groepsleerkracht en de interne begeleider. Samenwerkingsverbanden die kunnen worden ingeschakeld aan de hand van de onderwijsbehoeften zijn:

 

De onderwijsadviseur van SPPOH (www.sppoh.nl). 

De onderwijsadviseur ondersteunt en adviseert de intern begeleider bij zorgen omtrent een leerling (leerlingen met een indicatie). De onderwijsadviseur neemt deel aan het MDO en ondersteunt bij het inzetten van preventieve en curatieve interventies. Incidenteel kan de onderwijsadviseur een observatie verrichten. De onderwijsadviseur bespreekt de observatie met de groepsleerkracht en maakt een verslag. Uiteraard handelt het samenwerkingsverband conform wet- en regelgeving. Nadere informatie kunt u op hun site lezen.

 

De onderwijsadviseur van het HCO of de Opstap Groep.

De onderwijsadviseur neemt deel aan het MDO om mee te denken en te adviseren. De

onderwijsadviseur neemt, indien nodig, de individuele psychologische onderzoeken (IPO). Het onderzoek vindt op school plaats. De uitslag wordt besproken met de ouders, de groepsleerkracht en de intern begeleider. Ook de uitslagen van het DGO en het NSCCT worden op school besproken door de onderwijsadviseur met de groepsleerkracht en intern begeleider.

 

De schoolmaatschappelijk werkende (SMW+)

De schoolmaatschappelijk werker is aangesteld vanuit het SPPOH. De schoolmaatschappelijk werker heeft kennis van alles wat in de (jeugd)hulp en maatschappelijke dienstverlening voor leerlingen en gezinnen aan mogelijkheden voorhanden is.

De schoolmaatschappelijk werker is gebonden aan een beroepsgeheim. Ouders geven altijd schriftelijk toestemming aan SMW+.

 

Taken van de schoolmaatschappelijk werker:

-Het begeleiden van leerlingen op sociaal maatschappelijk gebied en sociaal emotioneel gebied.

-Het voeren van gesprekken met leerlingen en/of ouders met als doel het verhelderen van het probleem.

-Het onderhouden en leggen van contact met externe instanties o.a. Centrum Jeugd en Gezin en Jeugdformaat .

-Het deelnemen aan het MDO.

-Het afleggen van huisbezoeken.

 

Ondersteuning vanuit Viertaal

De ambulante dienst van Viertaal Den Haag helpt leerlingen met een auditieve of communicatieve ondersteuningsbehoefte. De ambulante dienst richt zich op de volgende leerlingen: Leerlingen die nog geen cluster 2 beschikking hebben; consultatie en advies.

Leerlingen met een cluster 2 onderwijsarrangement op de reguliere school; ondersteuning en

begeleiding. De ambulant begeleider is een gekwalificeerde groepsleerkracht of logopedist met ervaring in het ondersteunen van leerlingen met auditieve en/of communicatieve ondersteuningsbehoeften. Wij kunnen een aanvraag doen voor ondersteuning voor leerlingen van de basisschool.

 

Ondersteuning vanuit VISIO

Ambulante onderwijskundige begeleiding vanuit VISIO is er voor blinde of slechtziende leerlingen in het basisonderwijs en in de voorschool. De ambulant onderwijskundig begeleider (aob’er) van Visio helpt leerlingen met een visuele beperking om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Hij of zij biedt bijvoorbeeld advies aan groepsleerkrachten over een geschikte lesomgeving en het aanpassen van lesmateriaal. Hij of zij adviseert niet alleen bepaalde hulpmiddelen aan leerlingen, maar ondersteunt ook bij het gebruik ervan. Dankzij de richtlijnen, adviezen en aangeleerde vaardigheden kan de leerling samen met zijn goedziende klasgenoten deelnemen aan het onderwijs.

 

De Opstap Groep

Een Remedial Teacher, Orthopedagoog of psycholoog van de Opstap Groep biedt ondersteuning bij hulpvragen. Dit kan zijn in de vorm van Remedial Teaching, coaching of intern begeleiding.

 

Logopedie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van communicatie. De logopedist houdt zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Bij ons op school is twee dagen in de week een logopedist aanwezig.

De groepsleerkracht bespreekt de leerling, die in aanmerking komt voor logopedie, eerst met de intern begeleider en vervolgens met de ouders/verzorgers. Voor de aanmelding van een leerling bij de logopedist, is het belangrijk om een signaleringslijst in te vullen (zie bijlage 11). De intern begeleider bespreekt de leerlingen met de logopedist. De logopedist is bij ons in het schoolgebouw aanwezig voor de begeleiding.

 

Schrijftherapie door ‘Mijn fysio en advies’.

De schrijftherapeut geeft ondersteuning aan leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun schrijfmotorische vaardigheden. Deze leerlingen worden door de groepsleerkracht besproken met de intern begeleider, de intern begeleider voorziet de groepsleerkracht van een aanmeldformulier en de groepsleerkracht neemt vervolgens contact op met ouders voor toestemming. De begeleiding vindt plaats op school, éénmaal per week individueel of in kleine groepjes.

 

De samenwerking met het samenwerkingsverband en de externe partijen is goed te noemen.