1
 

Identiteit: Missie en Visie

Het team heeft in onderlinge overleg en afstemming de missie, visie en de kernwaarden voor de komende vier jaren vastgesteld, hetgeen vast is gelegd in het schoolplan.
Wat is de missie of visie van de school en hoe draagt de school die uit?

De Shri Vishnuschool is een school op hindoeïstisch grondslag binnen de Nederlandse samenleving.

 

Onze missie is dan ook dat wij onze leerlingen optimaal voorbereiden op de maatschappij van de toekomst, met behoud van de Hindoe waarden en normen, waarbij zij naast het onderwijs ook verantwoordelijkheden krijgen, in een veilige en plezierige omgeving.

Voor onze leerlingen staat het samenleven als Nederlandse burgers centraal.

 

De Hindoe-waarden en normen werken vooral ondersteunend bij de identiteitsontwikkeling van onze kinderen, waardoor zij later in de maatschappij als volwaardige burgers kunnen participeren en gelijke kansen krijgen. Daarnaast verwachten wij van onze kinderen dat zij langzaam maar zeker meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Dit alles met ondersteuning van school en gezin/omgeving.

Onze school wil een basis zijn voor een leven lang leren van en met elkaar. Leren in het heden en voor de toekomst. Dit leren moet leiden tot persoonlijk geluk van alle kinderen en zal een bijdrage leveren aan een betere wereld. We leren voor het leven gericht op passend resultaat, want we willen dat elk kind zich naar zijn eigen mogelijkheden in de volledige breedte kan ontwikkelen.

 

Dit alles sluit aan bij onze visie, namelijk: onze kinderen leren in een vreedzame omgeving, waarbij zij zich op eigen niveau in een verrijkende en uitdagende omgeving verder kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste toekomstige burgers. In een snel veranderende samenleving bereiden wij onze kinderen voor, door in te spelen op de ontwikkelingen om ons heen. Dit alles passend bij het niveau en de leeftijdsfase van het kind, zodat leren plezierig blijft en wij in staat zijn om de kinderen voldoende vaardigheden en kennis mee te geven.

 

Waar gaan en staan wij voor: onze kernwaarden!

 

Ontwikkelingsgerichtheid: wij richten ons op de kwaliteiten van onze leerlingen, waarbij optimale prestaties behaald kunnen worden

 

Vreedzaam: iedereen is welkom en werken wij in harmonie samen aan de ontwikkeling van onze leerlingen

 

Talentontwikkeling: wij stimuleren talentontwikkeling, waardoor onze leerlingen extra bagage meekrijgen voor de toekomst en zich verder kunnen ontplooien

 

Toekomstgerichtheid: bewustzijn over de snel veranderende maatschappij en tijdig en efficiënt daarop kunnen inspelen heeft onze voortdurende aandacht

 

Verantwoordelijkheid: uitdagend onderwijs maak je niet alleen. Iedereen (leerkrachten, leerlingen, ouders en omgeving) levert een bijdrage met de bijbehorende inzet