1
 

Leerplicht en verlof

Wij verwachten dat onze kinderen op tijd op school zijn en dat zij gedurende het jaar goed deelnemen aan het onderwijs. Uiteraard zijn er situaties waarbij een beroep gedaan kan worden op verlof. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen. In alle geval vragen wij om nadere toelichting, al dan niet onderbouwd met bijbehorende documenten.

Een goedkope ticket is geen reden voor verlof, aansluitend aan de vakantie!

Verlof buiten de vakanties
  • Er mag nooit vrij worden gegeven tenzij er sprake is van bijzondere of gewichtige omstandigheden. Alle verlofaanvragen dienen minimaal 10 dagen voorafgaand, onderbouwd met bewijsstukken, aangevraagd te worden.
  • De overheid heeft de onderwijsinspectie opdracht gegeven om de naleving van de leerplichtwet streng te controleren. Dit zal in de praktijk betekenen dat het honoreren van verlofaanvragen minimaal zal zijn.
  • Op de website treft u de folder “luxe verzuim” aan voor nadere informatie.
  • Verlof kan alleen schriftelijk, d.m.v. officiële formulieren, worden aangevraagd bij de directie of de ambtenaar leerplicht (bij meer dan 10 schooldagen).
  • Er is geen recht op 10 dagen; de directeur mag tot 10 dagen zelf beslissen o.b.v. vastgestelde criteria. Verlof aansluitend aan een vakantie kennen wij zelden toe in verband met onderwijskundig belang van uw kind.
  • Bij verlofaanvragen o.b.v. de aard van het werk moet er een werkgeversverklaring worden overhandigd en een verklaring waaruit blijkt dat het niet mogelijk is om op vakantie te gaan in een van de vastgestelde vakanties.
  • Langdurig verlof leidt tot leerachterstanden. 
  • Schoolevenementen, schoolreizen en werkweken zijn gewone schooldagen;
  • Wij zijn verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de ambtenaar leerplicht.

Kijk hier voor de folder Luxeverzuim.

De directie mag alleen Luxeverzuim toekennen als is voldaan aan de voorwaarden genoemd in de folder. De onderwijsinspectie kijkt hier zeer nauwlettend naar.