1
 

AVG & Privacy

De school hanteert de landelijk geldende AVG-regels. Indien de gezinssamenstelling, adresgegevens, emailadressen en telefoonnummer wijzigen, is het verzoek dit tijdig door te geven via het volgend emailadres: pramlal@shrivishnu.nl

Deze gegevens nemen wij op in onze administratie, waardoor wij uiterst zorgvuldig kunnen omgaan met het verstrekken van informatie en gegevens.

 

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

 

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Meer informatie hierover vindt u op www.privacyconvenant.nl.

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. In Parro kunt u dat kenbaar maken. Informeer de groepsleerkracht ook tijdig, zodat wij rekening kunnen houden met uw wensen.

In het Privacyreglement van SHON is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van ons bestuur: http://www.shon.nl/actueel/privacy:-avg.

Ook kunt contact opnemen met de directeur of met onze Interne Security Officer, Frank Bukkems, te bereiken via het mailadres privacy@shon.nl

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze externe Functionaris voor Gegevensbescherming mevrouw M. van der Horst. Zij is te bereiken via mail: m.vanderhorst@cedgroep.nl of op het volgende nummer: 010-4071761.